Preambule

V Praze dne 22. 3. 2016

V současné době chybí v České republice platforma, která by formulovala otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry, jehož podstatou je pohotovost v reakcích na společenská témata, překračování dočasných trendů a poryvů. Nezávislé divadlo je živým účastníkem života společnosti, který probouzí, zpochybňuje, podněcuje. Nezávislé divadlo je velmi často důležitým ambasadorem české kultury v zahraničí. Je proto zapotřebí prosazovat jedinečnost sektoru nezávislých divadel, navázat kontakt s veřejnou správou a zastřešovat vzájemnou komunikaci těchto divadel.

Proto jsme se rozhodli iniciovat vznik AND jako otevřeného sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců, působících v oblasti divadel nezřizovaných veřejnou správou napříč celou republikou a ve společných otázkách komunikovat i s dalšími divadelními subjekty. Naším cílem je poskytnout zázemí pro sběr dat a jejich analýzu, výměnu informací a zkušeností mezi divadly, působit na jednotlivé články veřejné správy v oblasti legislativy a kulturních politik. Primárním zájmem neziskového sektoru je transparentnost prostředí a podmínek, v nichž je vyvíjena veřejně prospěšná umělecká činnost.

Naším cílem je:

  1. Obhajovat zájmy členů asociace na všech úrovních jednání s veřejnou správou, být platformou pro diskusi o těchto zájmech a jednotným mluvčím směrem k veřejnosti;
  2. Usilovat o kontinuálnost politických rozhodnutí v oblasti divadelní kultury a zabývat se jejich monitoringem;
  3. Navázat komunikaci se všemi stupni veřejné správy a přispívat ke zlepšení kulturní politiky, tedy podílet se odborným hlasem na tvorbě regionálních, krajských i celostátních kulturních koncepcí;
  4. Hledat systémové řešení tzv. vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů, usilovat o zvýšení podpory živého umění obecně;
  5. Podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů a konkurzů na stávající budovy, a s nimi související složení grantových a výběrových komisí, prosazovat prostupnost stávající divadelní sítě;
  6. Posílit vazby mezi kulturou a oblastí vzdělávání a rovněž vazby mezi kulturou a byznysem;
  7. Podporovat vztahy a spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky, prosazovat systémové financování nadregionálních aktivit;
  8. Usilovat o podporu a širší propagaci sektoru v rámci možností v gesci státu, krajů, měst a obcí, působit na sektor veřejnoprávních médií a vyžadovat jejich podíl na kulturním vzdělávání;
  9. Iniciovat oborové vzdělávací aktivity pro své členy;
  10. Komunikovat a spolupracovat se stávajícími profesními organizacemi v ČR k dosažení cílů a vizí.

Přípravný výbor AND:

Lenka Kolihová Havlíková, Štěpán Kubišta, Šárka Pavelková, Jakub Vedral

Dále se připojují:

Petr Boháč – Spitfire Company

Kateřina Bohadlová, Petr Hašek – Geisslers Hofcomoedianten

Martina Schlegelová – Divadlo Letí

Jakub Čermák, Barbora Mitošinková, Viktor Filip – Venuše ve Švehlovce

Tereza Sochová – Cabaret Calembour

Vojtěch Bárta – Chemické divadlo

Petr Prokop – Vosto5

Jaroslav Raušer – Move Association

Ivo Kristián Kubák – Vila Štvanice / Tygr v tísni

Tereza Marečková – Masopust

Matěj Samec – Meetfactory