Stanovy

Článek I. – Úvodní ustanovení

I.1. Název zní: Asociace nezávislých divadel ČR, z. s. (dále jen „AND“).
I.2. AND je organizací právnických a fyzických osob působících v oblasti profesionálního nezávislého divadla.
I.3. Sídlem AND je Praha.
I.4. AND má celostátní působnost na území České republiky.

Článek II. – Účel

II.1. Účelem AND je zejména:
a) zastupovat, prosazovat, obhajovat na místní, krajské, národní i mezinárodní úrovni zájmy členů AND, to vše ve styku a v jednání s místními, státními, vládními, nevládními a jinými organizacemi či institucemi a ve vazbě na tvorbu zákonných norem, legislativ a strategií;

b) utvářet dobré jméno profesionálního nezávislého divadla před širokou veřejností, představiteli hospodářského a politického života státu, působit ve prospěch zvyšování úrovně českého profesionálního nezávislého divadla na národní i mezinárodní úrovni;

c) usilovat o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj konkurenceschopnosti oboru;

d) shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru profesionálního nezávislého divadla a popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi;

e) poskytovat poradenství členům AND, publikovat užitečné oborové a obchodní informace;

f) spolupracovat s dalšími subjekty z řad dodavatelů a subdodavatelů na vytváření oboustranně výhodných sdílených podmínek;

g) organizovat akce odborného a společenského charakteru;

h) svojí činností vyvolávat zájem o členství v AND a dosahovat tak početní růst členské základny a její aktivizaci;

i) navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi a institucemi v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně zkušeností.

Článek III. – Členství, jeho vznik a zánik

III.1. Členem AND se může stát každá fyzická či právnická osoba působící v oblasti profesionálního nezávislého divadla.
III.2. Pokud je členem AND právnická osoba, tak jejím jménem ve všech případech jedná statutární orgán nebo statutárním orgánem písemně pověřený zástupce.
III.3. Člen musí souhlasit se stanovami, aktivně působit v oboru nebo oboru napomáhat, a to způsobem vyjadřujícím kvalitu svých aktivit, svou činností tak přispívat k naplňování podmínek rozvoje této oblasti v České republice.
III.4. O přijetí za člena rozhoduje Rada AND na základě podané přihlášky. Obsah přihlášky stanoví Rada AND. Členství vzniká po rozhodnutí Rady AND o přijetí a dnem zaplacení členského příspěvku.
III.5. Členství v AND zaniká
a) vystoupením člena zasláním dopisu nebo e-mailu předsedovi AND s účinností ode dne stanoveného členem, nejdříve ode dne odeslání dopisu nebo e-mailu;
b) vyloučením;
c) smrtí člena – fyzické osoby a zrušením člena – právnické osoby;
d) nezaplacením členské příspěvku za kalendářní rok ani do 31. 3. roku následujícího. Rada AND členy, kteří jsou v prodlení s úhradou členského příspěvku, na tuto skutečnost upozorní zasláním dopisu nebo e-mailu.
III.6. Rada AND může rozhodnout o vyloučení člena AND v případě, že člen závažně porušil povinnosti vyplývající ze členství a nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu; lhůtu k nápravě není nutné stanovit v případě, že porušení povinnosti nelze odčinit nebo člen způsobil svým jednáním AND zvlášť závažnou újmu. Při vyloučení člena se postupuje podle §239-241 občanského zákoníku.

III.7. Proti rozhodnutí Rady AND o vyloučení člena se může tento člen odvolat k Valné hromadě, která o vyloučení rozhodne s konečnou platností. Do doby rozhodnutí Valné hromady o odvolání má člen pozastavené členství.

III.8. Při zániku členství v AND se uhrazený členský příspěvek ani jeho alikvotní část nevrací zpět. Při zániku členství v AND automaticky a okamžitě zaniká členství vyloučeného člena AND v orgánech AND.
III.9. Čestný člen AND
Čestný člen AND je osoba, která se mimořádnou měrou zasloužila o dobré jméno AND, přispěla k jejímu rozvoji a rozvoji oblasti nezávislého divadla. Titul Čestný člen AND uděluje Rada AND na základě doporučení některého z jejích členů. Držitel tohoto titulu neplatí členský příspěvek. Čestný člen AND má možnost účastnit se akcí pořádaných AND po dohodě s Radou AND. Může se účastnit jednání Valné hromady, ale nedisponuje hlasovacím právem.

Článek IV. – Práva a povinnosti členů

IV.1. Člen má tato práva:
a) podílet se na činnosti AND;
b) rozhodovat na Valné hromadě, volit a být volen do orgánů AND, pokud není ustanoveno jinak;
c) podávat návrhy na zasedáních Valné hromady, podávat návrhy k Radě AND;
d) být informován o akcích AND a podílet se na nich;
e) podílet se na členských výhodách.

IV.2. Člen má tyto povinnosti:
a) chovat se čestně vůči AND a zachovávat její vnitřní řád;
b) řádně plnit funkce, které v AND přijal;
c) pravidelně ve stanovených termínech platit členské příspěvky, pokud se nejedná o čestného člena;
d) ve stanovených termínech hradit stanovené paušální platby za poskytnuté služby AND.

IV.3. Člen-právnická osoba vykonává svá práva a povinnosti svým pověřeným zástupcem nebo statutárním orgánem.

Článek V. – Orgány AND

V.1. Orgány AND jsou:
a) Valná hromada jako nejvyšší orgán
b) Rada AND jako statutární orgán
c) Předseda AND
d) 1. místopředseda AND
e) 2. místopředseda AND
f) Revizor
g) Výkonný manažer
V.2. Každý z členů AND může zastávat pouze jednu funkci v orgánech AND. Výjimku tvoří Předseda a 1. a 2. místopředseda AND, kteří se svým zvolením automaticky stávají členy Rady AND.

Článek VI. – Valná hromada

VI.1. Valnou hromadu tvoří všichni členové AND a čestní členové bez práva hlasovat.

VI.2. Do působnosti Valné hromady jako nejvyššího orgánu AND patří:

a) schvalovat a měnit stanovy AND včetně organizační struktury;
b) schvalovat výši ročních členských příspěvků;
c) schvalovat výši paušální platby za poskytnuté služby;
d) volit a odvolávat Předsedu AND;
e) volit a odvolávat 1. a 2. místopředsedu AND
f) volit a odvolávat členy Rady AND;
g) volit a odvolávat revizora;
h) schvalovat jednací řád Valné hromady;
i) rozhodovat o hlavních směrech činnosti AND a schvalovat tyto směry zpracované v programových dokumentech na základě doporučení schválených Radou AND a vyhodnocovat realizaci hlavních směrů činnosti;
j) projednávat činnost AND v jednotlivých krajích;
k) schvalovat zprávu o hospodaření, rozpočet AND a brát na vědomí účetní přehledy popř. účetní závěrku;
l) schvalovat členství AND v mezinárodních organizacích;
m) rozhodovat o zrušení AND.

VI.3. Valnou hromadu svolává Předseda AND nejméně 1x do roka v termínu stanoveném Radou AND. Valná hromada se svolává nejméně tři týdny před jejím konáním. Na pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program jednání. Jsou-li na jednání Valné hromady předkládány písemné materiály vyjma kandidátních listin musí být členům zpřístupněny vhodným způsobem alespoň tři pracovní dny před konáním Valné hromady.
VI.4. Mimořádné zasedání Valné hromady Předseda svolá do 30 dnů poté, kdy o svolání požádá alespoň třetina členů AND nebo Revizor. Nesvolá-li Předseda mimořádnou Valnou hromadu ve stanovené lhůtě, mohou ji svolat iniciátoři na náklady AND.
VI.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna (a to jak fyzicky, tak on-line) alespoň nadpoloviční většina členů s právem hlasovat a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných (jak fyzicky, tak on-line) členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen s právem hlasovat má jeden hlas.
VI.6. Nesejde-li se usnášeníschopná většina členů ani 30 minut po ohlášeném zahájení zasedání Valné hromady, ukončí Předseda nebo v jeho nepřítomnosti 1. místopředseda nebo Výkonný manažer řádnou Valnou hromadu a vyhlásí náhradní termín zasedání Valné hromady.
VI.7. Valná hromada může ve výjimečných případech rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). O předložení návrhu Valné hromadě k hlasování “per rollam” rozhoduje Rada AND. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle Předseda nebo 1. místopředseda Rady AND všem členům AND. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli výzvy k hlasování doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AND. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje Předseda nebo 1. místopředseda Rady AND. Na nejbližším zasedání Valné hromady AND jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Valné hromady AND.

VI.8. Člen, který se zúčastní zasedání Valné hromady, je oprávněn požadovat a dostat vysvětlení záležitostí AND, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu jednání Valné hromady. Vysvětlení nejsou Předseda, ani Rada AND povinni poskytnout pouze jsou-li splněny podmínky odmítnutí podle §251 OZ.
VI.9. Předseda nebo jím pověřený místopředseda předsedá Valné hromadě. Předsedající zahájí zasedání Valné hromady, zajistí ověření, zda je Valná hromada usnášeníschopná, a určí zapisovatele. Na pozvánce ohlášený program jednání může být doplněn o další body se souhlasem nadpoloviční většiny všech přítomných. Zápis z jednání Valné hromady ověřuje Předseda nebo jím pověřený místopředseda nebo člen Rady AND.
VI.10. Rada AND zajistí do 7 dnů po ukončení Valné hromady vyhotovení a ověření zápisu ze zasedání, který zašle členů AND mailem. Ze zápisu musí být patrné, kdo se Valné hromady zúčastnil (zpravidla prezenční listinou), kdo Valné hromadě předsedal, jaké věci byly projednány a jaká byla přijata rozhodnutí včetně výsledků hlasování. Zápis podepíše Předseda nebo jeden z místopředsedů a zapisovatel.

Článek VII. – Rada AND

VII.1. Radě AND jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěřuje jinému orgánu AND. Za Radu AND jako statutární orgán AND jedná navenek v právních úkonech Předseda AND vždy spolu s alespoň jedním dalším členem Rady AND.
VII.2. Do působnosti Rady AND patří zejména:
a) realizovat rozhodnutí Valné hromady z oblasti řízení, plánování a provádění činnosti AND v zájmu jejích cílů a vnějších vztahů;
b) zabývat se specifiky působení členů AND v jednotlivých krajích, navrhovat případná řešení Valné hromadě;
c) rozhodovat o svolání Valné hromady v určených datech;
d) zpracovávat podklady pro programové dokumenty AND, resp. Valné hromady, schválit základní směry rozvoje AND a po schválení Předsedou je předložit Valné hromadě;
e) zpracovávat podklady pro rozpočet a předkládat ho Valné hromadě ke schválení,
f) schvalovat účetní přehledy popř. účetní závěrku v termínech stanovených zákonem o účetnictví,
g) schvalovat Jednací řád Rady AND,
h) navrhovat Valné hromadě změny v členských příspěvcích a ve výši paušální platby za poskytnuté služby;
i) dle potřeby zřizovat pracovní komise;
j) jmenovat a odvolávat výkonného manažera a stanovit výši jeho odměny.
VII.3. Rada AND zasedá nejméně 1x měsíčně, jinak též na základě požadavku Předsedy AND či 1. místopředsedy.
VII.4. Rada AND má 5 členů – Předsedu, 1. místopředsedu, 2. místopředsedu a 2 členy.
VII.5. Členové Rady jsou voleni na Valné hromadě AND na dobu 3 let s výjimkou první Rady, jejíž členové jsou voleni na ustavující schůzi AND na dobu 1 roku.
VII.6. V případě zániku funkce před uplynutím funkčního období, může Rada AND, je-li usnášeníschopná, kooptovat nového člena, a to do doby řádného zvolení za člena Rady AND na Valné hromadě v rámci řádných nebo doplňovacích voleb.
VII.7. Rada AND je usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Rady AND, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy AND.
VII.8. Členství v Radě AND zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) rezignací,
c) smrtí,
d) odvoláním.

VII.9. Zanikne-li členovi Rady AND členství dle:
a) čl. VII.8 na základě bodu b), skončí jeho členství v Radě uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace, není-li v doplňovacích volbách zvolen nebo kooptován nový člen dříve,
b) čl. VII.8 na základě bodů c) nebo d) skončí jeho členství v orgánu okamžitě.

VII.10. Rada AND rozhoduje ve sboru s výjimkou pravomocí svěřených těmito stanovami Předsedovi AND a s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů Rady AND jejím rozhodnutím rozdělena do konkrétních oblastí.

VII.11. Rada AND může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle Předseda nebo 1. místopředseda Rady AND ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli výzvy k hlasování doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady AND. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje Předseda nebo 1. místopředseda Rady AND. Na nejbližším zasedání Rady AND jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Rady AND.

VII.12. Jednání Rady AND se mohou její členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

VII.13. Je-li rozhodnutí Rady AND přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů Rady AND, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání Rady AND.

VII.14. Člen Rady AND vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání Rady AND může její člen zmocnit jiného člena Rady AND, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval.

Článek VIII. – Předseda AND

VIII.1. Předseda je volen Valnou hromadou. Funkční období Předsedy je tříleté, s výjimkou prvního Předsedy, který je volen ustavující Valnou hromadou na dobu 1 roku. Svým zvolením se Předseda stává členem Rady AND.

VIII.2. Do působnosti Předsedy patří:
a) reprezentovat činnost AND navenek;
b) komunikovat za AND s orgány státní správy a samosprávy;
c) navrhovat Radě AND vymezení odpovědnosti jednotlivých členů Rady AND a kontrolovat plnění jejich úkolů.

VIII.3. Odvolání Předsedy AND z funkce může se zdůvodněním navrhnout kterýkoliv člen AND na Valné hromadě. O odvolání rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů AND s právem hlasovat.

VIII.4. V případě trvalé nemožnosti výkonu funkce Předsedy či předčasného zániku jeho funkce vykonává pravomoci Předsedy 1. místopředseda. Při předčasném zániku funkce Předsedy AND (viz čl. VII.8.) proběhne volba nového Předsedy AND na nejbližší Valné hromadě.

VIII.5. Není-li ani 1. místopředseda schopen vykonávat tyto pravomoci, je pověřen zastupováním 2. místopředseda AND nebo jeden z členů Rady AND.

Článek IX. – 1. místopředseda AND

IX.1. 1. místopředseda je volen Valnou hromadou. Funkční období 1. místopředsedy je tříleté, s výjimkou prvního 1. místopředsedy, který je volen ustavující Valnou hromadou na dobu 1 roku. Svým zvolením se 1. místopředseda stává členem Rady AND.

IX.2. Do působnosti 1. místopředsedy patří:
a) svolávat a řídit zasedání Rady AND a všech ostatních orgánů, u kterých tyto Stanovy nestanoví jinak;
b) řídit a koordinovat činnost Rady AND ve vztahu k Valné hromadě;
c) řídit práci Výkonného manažera;
d) zřizovat a koordinovat pracovní skupiny AND.

IX.3. Odvolání 1. místopředsedy AND z funkce může se zdůvodněním navrhnout kterýkoliv člen AND na Valné hromadě. O odvolání rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů AND s právem hlasovat.

IX.4. V případě trvalé nemožnosti výkonu funkce 1. místopředsedy či předčasného zániku jeho funkce vykonává pravomoci 1. místopředsedy 2. místopředseda. Při předčasném zániku funkce 1 místopředsedy AND (viz čl. VII.8.) proběhne volba nového 1. místopředsedy AND na nejbližší Valné hromadě.

IX.5. Není-li ani 1. místopředseda schopen vykonávat tyto pravomoci, je pověřen zastupováním 2. místopředseda AND nebo jeden z členů Rady AND.

Článek X. – 2. místopředseda AND

X.1. 2. místopředseda je volen Valnou hromadou. Funkční období 2. místopředsedy je tříleté, s výjimkou prvního 2. místopředsedy, který je volen ustavující Valnou hromadou na dobu 1 roku. Svým zvolením se 2. místopředseda stává členem Rady AND.

X.2. Do působnosti 2. místopředsedy patří:
a) sledovat problematiku nezávislých divadel v regionech;
b) koordinovat regionální aktivity AND.

X.3. Odvolání 2. místopředsedy AND z funkce může se zdůvodněním navrhnout kterýkoliv člen AND na Valné hromadě. O odvolání rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů AND s právem hlasovat.

X.4. V případě trvalé nemožnosti výkonu funkce 2. místopředsedy či předčasného zániku jeho funkce vykonává pravomoci 2. místopředsedy jiný člen Rady AND. Při předčasném zániku funkce 2. místopředsedy AND (viz čl. VII.8.) proběhne volba nového 2. místopředsedy AND na nejbližší Valné hromadě.

X.5. Není-li ani 2. místopředseda schopen vykonávat tyto pravomoci, je pověřen zastupováním jeden z členů Rady AND.

Článek XI. – Revizor

XI.1. Revizor je volen Valnou hromadou na dobu 3 let, s výjimkou prvního revizora, který je volen na ustavující schůzi AND na dobu 1 roku. Revizor odpovídá za svou činnost Valné hromadě.
XI.2. Funkce Revizora je neslučitelná s členstvím v Radě AND ani s funkcí Likvidátora.
XI.3. Revizor dohlíží, zda jsou záležitosti AND řádně vedeny a vykonává-li AND činnost v souladu s těmito stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření AND. Zjistí-li Revizor nedostatky, upozorní na ně Radu AND a stanoví lhůtu k nápravě. Neodstraní-li Rada AND ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky, může Revizor požádat Předsedu o svolání mimořádné Valné hromady.
XI.4. Revizor může nahlížet do dokladů AND a požadovat od členů orgánů AND nebo od zaměstnanců AND vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek XII. – Výkonný manažer AND

XII.1. Výkonný manažer je výkonným orgánem AND. Jeho pravomoci nezbavují odpovědnosti Radu AND za výkon její působnosti.
XII.2. Výkonný manažer je jmenován a odvoláván Radou AND. Jeho funkční období je 3 roky, s výjimkou prvního Výkonného manažera, který je jmenován Radou na dobu 1 roku. Výkonný manažer vykonává svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce. Z výkonu funkce je odpovědný Radě AND.
XII.3. Výkonný manažer odpovídá za:
a) realizaci závěrů a usnesení Valné hromady a Rady AND podle pokynů 1. místopředsedy;
b) přípravu návrhů změn stanov a návrhů vnitřních předpisů podle pokynů Rady AND;
c) řízení sekretariátu;
d) přípravu zasedání Rady a Valné hromady AND, organizaci volby orgánů AND, včetně finančního zajištění a smluvního zabezpečení po schválení Radou AND;
e) zpracování návrhů strategických plánů AND a rozpočtu;
f) vedení databáze členské základny a její aktualizaci;
g) za realizaci závěrů a usnesení Rady AND, které nejsou v odpovědnosti Rady AND;
h) vztahy s tuzemskými regionálními a místními organizacemi a institucemi působícími v oblasti nezávislého divadla, a s dalšími pro rozvoj AND přínosnými subjekty včetně výkonných, zákonodárných i správních orgánů České republiky;
i) kontrolu úsporného vydávání prostředků AND a s tím spojenou přímou komunikaci s Revizorem a Radou AND.

XII.4. Výkonný manažer je přizván k účasti na zasedáních všech volených nebo jmenovaných orgánů AND, nemá však právo hlasovat.
XII.5. Výkonný manažer může AND zastupovat navenek v rozsahu plné moci, udělené mu Radou AND.

Článek XIII. – Hospodaření AND

XIII.1. AND hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
XIII.2. Placené služby poskytuje AND v návaznosti na schválený rozpočet, příjmy a výdaje eviduje dle platných předpisů.
XIII.3. Služby AND jsou poskytovány primárně členům AND. Služby pro členy dle jejich povahy, vyžadující zvláštní úsilí a finanční nároky, či služby pro jiné subjekty lze poskytovat za úplatu.

Článek XIV. – Volby orgánů AND

XIV.1. Volby členů Rady AND, Předsedy AND, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy a Revizora AND jsou přímé a tajné. Všechny orgány AND jsou voleny na dobu 3 let s výjimkou prvních orgánů, jež jsou voleny na ustavující schůzi AND na dobu 1 roku.
Opakované zvolení do funkce člena Rady AND, Předsedy, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy a Revizora je možné. Funkce člena Rady, Předsedy AND, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy je neslučitelná s funkcí Revizora.
XIV.2. Volba členů Rady:
a) Valná hromada volí 2 řadové členy Rady AND.
b) Minimálně 1 měsíc před konáním Valné hromady, na které mají proběhnout volby členů Rady, sekretariát rozešle výzvu všem členům AND na předložení nominací. Člen AND může nominovat více kandidátů.
c) Výkonný manažer shromáždí veškeré nominace a předá je souhrnně Radě.
d) Rada AND před konáním voleb projedná předložený souhrn kandidátů a v případě neobsazených pozic předloží další návrhy kandidátů.
e) S kandidátní listinou, na které je uveden výčet kandidátů, seznámí Rada AND členy AND v rámci Valné hromady, na které mají proběhnout volby členů Rady, Předsedy, 1. a 2. místopředsedy.
f) Zvoleni jsou ti 2 kandidáti, kteří obdrží nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne pořadí kandidátů na hlasovacích lístcích nebo druhé kolo voleb. Podrobnosti volební procedury určuje Jednací řád Valné hromady AND ČR.
g) Člen Rady AND, který řídí volby, zajistí sepsání protokolu o průběhu voleb, který podepíše Předseda nebo 1. místopředseda a oznámí výsledky členům AND. Protokol předá nově zvolené Radě AND.
XIV.3. Volba Předsedy AND
a) Minimálně 1 měsíc před skončením funkčního období Předsedy AND sekretariát rozešle všem členům AND výzvu na předložení nominace na pozici Předsedy AND. Nominován může být pouze zástupce člena AND.
b) S kandidátní listinou, na které je uveden výčet kandidátů seznámí Rada AND členy AND v rámci Valné hromady, na které mají proběhnout volby členů Rady, Předsedy, 1. a 2. místopředsedy.
c) Zvolen je ten kandidát, který obdrží největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne mezi kandidáty druhé kolo voleb. Podrobnosti volební procedury určuje Jednací řád Valné hromady AND ČR.
XIV.4. Volba 1. a 2. místopředsedy AND
a) Minimálně 1 měsíc před skončením funkčního období 1. a 2. místopředsedy AND sekretariát rozešle všem členům AND výzvu na předložení nominace na pozice 1. a 2. místopředsedy AND. Nominován může být pouze zástupce člena AND. V případě, že členem AND je právnická osoba, může být nominován pouze kandidát navržený statutárním orgánem takového člena AND.
b) Volby 1. a 2. místopředsedy probíhají odděleně.
c) S kandidátní listinou, na které je uveden výčet kandidátů, seznámí Rada AND členy AND v rámci Valné hromady, na které mají proběhnout volby členů Rady, Předsedy, 1. a 2. místopředsedy.
d) Zvolen je ten kandidát, který obdrží největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne mezi kandidáty druhé kolo voleb. Podrobnosti volební procedury určuje Jednací řád Valné hromady AND ČR.
XIV.5. V případě konání doplňovacích voleb se ustanovení čl. XIV.1.- XIV.4. a Jednacího řádu Valné hromady aplikují přiměřeně.

Článek XV. – Zrušení a zánik AND

XV.1. O zrušení AND rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů s právem hlasovat nebo soud z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.

XV. 2. Valná hromada při rozhodnutí o zrušení AND jmenuje Likvidátora.

XV. 3 Likvidátor sestaví soupis majetku AND, který zpřístupní v jeho sídle. O zveřejnění seznamu členy AND vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu Likvidátor kopii soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.

XV.4 Likvidační zůstatek AND se převede na jinou právnickou osobu s obdobným účelem jako AND.

XV. 5. AND zanikne výmazem ze spolkového rejstříku.

Článek XVI. – Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nahrazují stanovy AND schválené Valnou hromadou AND dne 4. 11. 2016.

Datum: 24. 11. 2017